Luvly O ؛ خودرو ارزان سوئدی / محصولی که می خواد آیکیا دنیای ماشین ها باشد! (+عکس)


قطعات خودرو Luvly O به طور تبادل پذیر قابل اتصال هستند تا سازنده آسان تر بتواند کل خودرو را مونتاژ کند.

بر این اساس، قطعاتی جدا از هم می تواند به یک خودرو الکتریکی قابل بازیافت و کاملا کاربردی تبدیل شود.

– Luvly O ؛ خودرو ارزان سوئدی / محصولی که می خواد آیکیا دنیای ماشین ها باشد! (+عکس) قطعات خودرو Luvly O به طور تبادل پذیر قابل اتصال هستند تا سازنده آسان تر بتواند کل خودرو را مونتاژ کند.

بر این اساس، قطعاتی جدا از هم می تواند به یک خودرو الکتریکی قابل بازیافت و کاملا کاربردی تبدیل شود.

Luvly برای کاهش انتشار کربن و هزینه مرتبط با حمل و نقل مد نظر قرار داده است.

قطعات خودرو Luvly O به طور تبادل پذیر قابل اتصال هستند تا سازنده آسان تر بتواند کل خودرو را مونتاژ کند.

بر این اساس، قطعاتی جدا از هم می تواند به یک خودرو الکتریکی قابل بازیافت و کاملا کاربردی تبدیل شود.

شرکت Luvly از ساختارهای ساندویچی کامپوزیت سه بعدی پیشرفته استفاده می کند که امکان مونتاژ خودرو برای مشتری نهایی توسط کارخانه های کوچک را فراهم می کند.

در شرایطی که قطعات خودرو سبک وزن هستند، اما شرکت Luvly می گوید که خودرو از استحکام کافی برای حرکت در شرایط آب و هوایی روزانه یا گردش های خارج از شهر برخوردار است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501795022016512/Luvly-%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری