کارت سوخت جایگاه ها به طور کامل جمع آوری نشده است


کارت سوخت جایگاه ها به صورت کامل جمع آوری نمی شود – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248744/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری