ویدئوی خبرگزاری دولت علیه معاون اول رئیسی به دلیل آلودگی هوا و واردات خودرو!

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65989094/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C