مشخصات خودروی جدید T77 بهمن موتور


مشخصات فنی و رفاهی T77 جدید شرکت بهمن موتور برای ارائه در سیستم یکپارچه مشخص شده است.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246391/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-T77-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری