مردان اقتصادی دولت ایده ای برای رهایی از نئولیبرالیسم وطنی ندارند

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66168615/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B7%D9%86%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری