شرایط فروش فوری ماشین اخلاص (مهر 1402)

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»فروش فوری خودروهای فیدلیتی در مدل های 5 و 7 نفره از روز شنبه 31 مهر 1402 آغاز می شود.

این طرح از ساعت 10 روز شنبه 22/07/1302 فعال می شود.

شرایط فروش فوری ماشین اخلاص (مهر 1402)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246358/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-1402

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری