جریمه طرح ترافیک به حساب کدام ارگان می رود؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66703980/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری