تورم تولید در بخش خودرو طی تابستان فقط 2 درصد | تورم تولید

2 درصد ذکر کرد و گفت: این به معنای آن است که افزایش قیمت تولید خودرو در تابستان امسال نسبت به سال 1400 ، 27/2 درصد بود که اگر با تورم نقطه ایی مصرف کننده در مهر 1401 نسبت به مهر سال قبل (48/6درصد) مقایسه شود کنترل تورم تولید در بخش خودرو ثابت می شود.

تورم تولید در بخش خودرو در فصل تابستان 2 درصد اعلام شد.

سخنگوی وزارت صمت در ادامه گفت تورم تولید در بخش لوازم خانگی در فصل تابستان نیز 2/6 درصد و نقطه ایی29/9 درصد بود که در مقایسه با تورم مصرف کننده بسیار کمتر است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65667375/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

مشاور وزیر صمت گفت : همزمان با کنترل تورم تولید در بخش خودرو شاهد رشد تولید در این بخش هستیم ، بطوریکه آمار تولید 7 ماهه ایران خودرو و سایپا نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد دارد.

وی ادامه داد: مقدار افزایش قیمت در ساخت خودرو در فصل تابستان از مقدار افزایش قیمت سبد مصرف کننده در یک ماه نیز کمتر است و این به معنای آن است که مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو که شامل حدود 3000 قطعه می شود در مسیر درستی قرار دارد.

– ، امید قالیباف گفت، براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم تولید در بخش خودرو در تابستان 2 درصد است و این به معنای آن است که هزینه ملزومات ساخت خودرو در تابستان نسبت به بهار تنها 2 درصد افزایش داشته است.

قالیباف تورم نقطه ای تولید در بخش تولید خودرو را در تابستان ، 27.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری