تدابیر مترو و اتوبوسرانی برای کاهش آلودگی هوای تهران/ بازسازی و کاهش سرفاصله حرکت ناوگان

دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65958183/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری