برچیدن دست تاجران سوخت با اجرای طرح «الباقبور».


برچیده شدن دست تجار سوخت با اجرای طرح پاک بور – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248848/%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری