استفاده از باتری کوانتومی برای افزایش مسافت خودرو های برقی


کلید واژه ها: باتری – کوانتوم – کوانتومی – محققان – افزایش – الماسی – خودرو – گروهی – مورد – قرار – سنجش – برقی – درصد – حسگر – شارژ – اساس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64965080/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

گروهی از محققان به راه حلی برای رصد باتری بر اساس حسگر های کوانتوم الماسی دست پیدا کرده اند که می تواند شارژ باتری را با دقتی تا حد یک درصد مورد سنجش قرار دهد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری