آیا مالیات کمبود درآمدهای نفتی را جبران می کند؟

جریان اصولگرا از سال 2018 با کنترل مجلس و سپس دولت بیش از 20 مالیات و عوارض جدید را بر مردم تحمیل کرده و رکورد دریافت بیشترین میزان مالیات از مردم را نسبت به دولت ها و شوراهای قبلی شکست. – دولت و مجلس اصولگرا در دوران تصدی قوای مجریه و مقننه بیش از …
منبع خبر: اتفاقات امروز
رتبه خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020631548555800576/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری